1. Adı Soyadı

: İsmail BARIŞ

2. Doğum Tarihi

: 03.10.1956

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: ismail.baris@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Uludağ 1989
Yüksek Lisans Sosyal Yapı Sosyal Değişme İstanbul 1992
Doktora İktisat İstanbul 2008

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Sosyal Hizmet Üsküdar 2016
Dr. Öğretim Üyesi Sosyal Hizmet Üsküdar 2014

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Otizmli Bireylerin Sosyalleşmesi İçin Yeni Yaşam Modeli: Umut Evleri, Şemseddin Yalçın, 2017.
 2. Sosyal Yardım Alan Ailelerin Yaşam Doyumu- Üsküdar Örneği, Mehmet Turgut, 2020.
 3. Bakım rehabilitasyon merkezlerinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri, Ahmet Aktürk, 2017.
 4. Sosyal çalışmada sosyolojik bakış açısının değerlendirilmesi, Emine Ataman, 2018.
 5. Birleşmiş Milletler engelliler on yılı sürecinin Türkiye'deki engellilere yönelik sosyal politikalara etkisinin incelenmesi, Gülay Köse, 2018.
 6. Çocuk evlerinde kalan korunmaya muhtaç çocukların sosyalizasyonu Küçükçekmece örneği, HİLAL ŞAVLI, 2018.
 7. Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere bakım hizmeti veren aile üyelerinin yaşam doyumu ve bakım yüklerinin karşılaştırılması, AYSEL COŞKUN, 2018.
 8. Koruma altındaki çocuklarla çalışan bakım elemanlarının mesleki algı ve motivasyonları - İstanbul çocuk evleri örneği, MUKADDER BAHADIR, 2018.
 9. Göçte Kadın Deneyimi : Sultanbeyli Örneği, ARZU BALIM, 2018.
 10. Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, CEYHUN GÜRPINAR, 2020.
 11. Sosyal hizmet merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının stresle başa çıkma düzeyleri, MERVE ERDEM, 2019.
 12. Sağlık çalışanlarının engelli bireylere yönelik tutumlarının incelenmesi-bir üniversite hastanesi örneği, RUKİYE APAYDIN, 2020.
 13. 15-22 YAŞ ARASI GENÇLERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI VE AİLE İŞLEVLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, ŞEYMA SAĞLAM, 2020.
 14. Sosyal politika uygulaması olarak Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) değerlendirmesi: Bursa örneği, YASİN YILDIZ, 2020.
 15. BELEDİYELERİN ENGELLİ HİZMETLERİNİN ENGELLİ BİREY VE AİLE PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ:, ÖZLEM VEZNEDAROĞLU, 2020.
 16. Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalandırılanların yaşam memnuniyeti ve yaşam kalitesi; Sincan örneği, EBRU FATMA EDEBALİ, 2020.
 17. Türkiye'de yetişkinlerde akıl ve ruh sağlığı hizmet ihtiyacının belirlenmesi ve buna yönelik politika önerileri, ÖZNUR KARAOĞLU, 2020.
 18. TÜRKİYE'DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNU, HEBUN SAĞIR, 2020.
 19. MADDE BAĞIMLILIĞI REHABİLİTASYONUNDA PSİKOSOSYAL DESTEK VE İLAÇSIZ TEDAVİ: ISPARTA UYUŞTURUCU, BAĞIMLILIKLARLA VE ALKOLİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ ÖRNEĞİ, HANZADE TOSUN, 2020.
 20. Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların Koruma ve Bakım Altına Alınma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli/Gebze İlçesi Örneği, Muhammet Sait Türk, 2021.
 21. SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE VE ÇALIŞANLARINDA AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ, Muhammet Günay, 2021.

6.2. Doktora Tezleri

 1. SOSYAL YARDIMLAR VE İSTİHDAMA KATILIMIN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YALNIZ ANNELİ AİLELERE YÖNELİK BİR İNCELEME, Melike Boztilki, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Karacan R., Mukhtarov S., Barış İ., İşleyen A., Yardımcı M. E., The Impact of Oil Price on Transition Toward Renewable Energy Consumption? Evidence from Russia, Energies, (2021), (), 2947, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. KARACAN R., BARIŞ İ., Can money be compared to energy? Empirical analysis of making money with the E = mc2 logic, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2022), 8(1), 51-62, .
 2. BARIŞ İ., ATAMAN E., ASLAN Ş. B., Türkiye Merkezli Küresel Bir STK Olarak “İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı”(İHH)’nın Sosyal Çalışma Niteliğine Dair Bir Değerlendirme, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, (2021), 5(1), 56-71, .
 3. Karacan R., Barış İ., Yardımcı M. E., Cengiz V., How Accurate is it to Define Biofuels as Renewable Energy? A Theoretical and Empirical Analysis, International Journal of Energy Economics and Policy, (2021), 11(6), 250-255, .
 4. Apaydın R., Barış İ., Toplumda Engelli Bireylere Yönelik Tutumun Sağlık Çalışanları Bağlamında Değerlendirilmesi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (2021), 21(1), 22-39, .
 5. Karacan R., Barış İ., “NEOLİBERALİZM VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ SORUNU. İSLAMİ MODEL ÇÖZÜM OLUR MU? (HİNDİSTAN, ARJANTİN, PAKİSTAN ÖRNEĞİ)”, International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, (2020), (), 524-537, .
 6. barış i., Karacan R., YEŞİL BÜYÜMENİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ), ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, (2020), (), 299-314, .
 7. BARIŞ İ., öztürk e., Sosyal Sermaye Ürünü Olarak Taziye Kültürü ve Kurumsal Bir Hizmet Olarak Yas Danışmanlığı: Türkiye-Almanya Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019), (), 93-112, .
 8. BARIŞ İ., ataman e., Sosyal Çalışma Disiplininde Sosyolojik Bakış Açısının Değerlendirilmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet, (2019), (), 22-46, .
 9. BARIŞ İ., Ataman E., KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKiYE-ALMANYA ÖRNEĞi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi AraĢtırmaları Dergisi (ASEAD), (2018), (), 86-100, .
 10. BARIŞ İ., A A., Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Çalışan Bakım Elemanlarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Ulıslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (2018), 5(16), 68-96, .
 11. , ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2015), (9), 81 - 97, .
 12. , YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2015), (10), 36 - 57, .
 13. , SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ, The Journal of Academic Social Science Studies, (2015), (32), 95 - 117, .
 14. , Muhafazakar Düşüncenin Temel Değerleri Çerçevesinde Ak Parti, Muhafazakar Düşünce, (2014), (41-42), 237 - 255, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., , The Future of Islamic Spiritual Care, (14.12.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. BEKİ A., BEKİ F., BARIŞ İ., Manevi/Spıritüel Korunma, (2022), ISBN: 9786258037623.
 2. Barış İ., Solmaz U., Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri, (2021), ISBN: 978-625-417-002-7.
 3. Barış İ., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK 1983-2011), (2021), ISBN: 978-625-8496-12-3.
 4. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., Refakatsiz Göçmen Çocuklar, (2018), ISBN: 978-1-910781-56-2.
 5. BARIŞ İ., Karacan R., Current Researches on Islam Economics- “Evaluation of Income Distribution in Terms of the the Islamic Model And The Capitalist System”, (2018), ISBN: 978-1-64204-029-6.
 6. Taylan H. H., Barış İ., MIGRATION AND CHILDREN- Göç Sürecindeki Diyarbakır’da Çocuklarda Madde Kullanım Eğilimleri, (2017), ISBN: 978-1-910781-56-2.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. barış i., taylan h. h., Küresel Salgın Sürecinde Aile İçi Sorunlar, Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, (2020), (), 13-32, .
 2. GENÇ Y., ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGIS, The Journal of Academic Social Science Studies, (2017), (), 211-231, .
 3. Barış İ., Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri (İstanbul Örneği), Sosyoloji Konferansları, (2009), (), 87-114, .
 4. Barış İ., İlkokul Eğitiminde Çocukların Şahsiyet Gelişimi, Sosyoloji Konferansları, (1993), (), 91-97, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. BARIŞ İ., , Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile, (26.11.2010),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. MUSTAFA E. Y., EMİN B. M., HÜSEYİN T. H., FATİH Y., HASAN T., VAHAP Ö., NURTEN S., İSMAİL B., HACER T., METİN I., YUSUF G., ERDAL Y., HAYDAR Ş. A., Nurettin K., ŞÜKRÜ A., Malatya Sosyal Analiz Çalışması, (2017), ISBN: 978-975-2489-02-8.
 2. BARIŞ İ., ELAZIĞ İLİ SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI, (2017), ISBN: 978-975-2489-00-4.
 3. Taylan H. H., Barış İ., Romanlar ve Sosyal Dışlanma 1, (2015), ISBN: 9786059108485.
 4. BARIŞ İ., IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, (2012), ISBN: 978-975-19-5346-9.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. BARIŞ İ., Sosyal Hizmetin Temel Konuları - Korunma İhtiyacındaki Çocuklar, (2020), ISBN: 978-605-2233-76-4.
 2. BARIŞ İ., Gedikli P. D. S. E. -. D. D. A., AZERBAYCAN’DA İSLAMİ BANKACILIK VE İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI- KATILIM BANKACILIĞI AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE DENEYİMLERİ, (2018), ISBN: ISBN: 978-605-2012-88-8.
 3. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., Sağlık Kurumlarında Sosyal Çalışmacılar ve İletişim, (2017), ISBN: 978-975-2133-8.

8. Projeler

 1. SUR H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :19.05.2019),
 2. Taylan H. H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Malatya İli Sosyal Analiz Projesi, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :03.01.2016),
 3. BARIŞ İ., TAYLAN H. H., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların Psiko Sosyal Durumları ve Sorunları İstanbul Kocaeli ve Sakarya Karşılaştırması, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :06.01.2015),
 4. Taylan H. H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Hayata bağımlı ol özgür ol, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :04.01.2015),
 5. Taylan H. H., BARIŞ İ., Kalkınma Bakanlığı, Elazığ İli Sosyal Profil Geliştirme Projes, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :04.01.2016),
 6. BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bağımlılığın Etkisindeki Gençler Araştırması, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :11.01.2016),
 7. BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Çocuk ve Suç: Suça Sürüklenen, Risk Altındaki, Korunma İhtiyacındaki, Sokakta Çalışan/Çalıştırılan ve Suç Mağduru Çocuklar Projesi – Faz 1 Ankara, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :22.11.2021),

9. İdari Görevler

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Sosyal Hizmet (2017-Devam Ediyor)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Sosyal Hizmet (2016-Devam Ediyor)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - KÜGEMER (2017-Devam Ediyor)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 15
Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 37
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 2 2 2
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Lisans) - 1 Grup 3 0 73
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Lisans) - 1 Grup 3 0 89
Sosyal Refah Politikaları (Lisans) - 1 Grup 3 0 75
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 65
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Ön Lisans) - 2 Grup 3 0 102
Güz Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 19
Sosyal Hizmet Uygulamalarında İlke ve Yöntemler (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 32
Üniversite Kültürü I (Lisans) - 1 Grup 0 2 65
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 82
Sosyal Güvenlik (Lisans) - 1 Grup 2 2 55
Sosyal Hizmette Krize Müdahale (Lisans) - 1 Grup 3 0 92
Sivil Toplum ve Demokrasi (Lisans) - 1 Grup 3 0 27
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Ön Lisans) - 2 Grup 3 0 101
2019-2020 Bahar Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 11
Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 42
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Lisans) - 1 Grup 3 0 102
Sosyal Hizmet Kuramları II (Lisans) - 1 Grup 3 0 104
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları I (Lisans) - 1 Grup 2 2 46
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Lisans) - 1 Grup 3 0 78
Alan Uygulaması (Lisans) - 1 Grup 3 32 20
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 2 2 15
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 85
Sosyal Rehabilitasyon (Ön Lisans) - 1 Grup 2 0 26
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Ön Lisans) - 2 Grup 3 0 119
Güz Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 20
Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 30
Sosyal Hizmet Uygulamalarında İlke ve Yöntemler (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 30
Sosyal Hizmete Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 95
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 86
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem (Lisans) - 1 Grup 2 2 90
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 2 Grup 2 2 28
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları II (Lisans) - 1 Grup 2 2 17
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 2 2 17
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları IV (Lisans) - 1 Grup 2 2 4
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Ön Lisans) - 2 Grup 3 0 120

Oluşturulma Tarihi: 09.08.2022