1. Name Surname

: Cihan BECAN

2. Date of Birth

: 29.09.1982

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: cihan.becan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İletişim Yönetimi (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi 2005
Graduate Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Bahçeşehir Üniversitesi 2007
Doctorate Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Aydın Üniversitesi 2015

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, Onur Kaan YANIK, 2017.
 2. Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, Ghoncheh Eaghanioskoui, 2018.
 3. Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, Vusal Babayeva, 2018.
 4. Dijital Tüketim Açısından COVİD-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Davranışı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Gökçe Tamer, 2021.
 5. Çocuk Gıda Takviyesi Reklamlarının Ebeveynlerin Algısı Üzerine Bir Saha Araştırması, Sedat Altun, 2021.
 6. Multivitamin Kullanımına Yönelik Farkındalık Oluşturmada Bir Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Etki Liderlerinin (Influencer) Rolü, Fuat İlter Coşkun, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Becan C., The Impact on Consumers’ Motivation for Advertisements of Creative Templates as a Way of Expression: A Field Survey on Students at Faculty Of Communication, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, (2020), 6(26), 667-687, .
 2. B C., Reklamcılık Literatüründe Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması: Lisansüstü Tezler ve Makaleler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz, Bilecik Şeyh Edebali Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019), 4(1), 314 - 334, .
 3. Becan C., Ustakara F., DİYALOG TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER AJANSLARININ WEB STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, (2017), 10(1), 64 - 84, https://doi.org/10.18094/josc.304405.
 4. BECAN C., CİHAN B., Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki İzdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi, Global Media Journal: Turkish Edition, (2017), 7(14), 303 - 327, .
 5. BECAN C., Reklam Vaadlerinin Rasyonalizmden Optimizme Geçişinde Mutluluk Olgsunun Rolü Mutluluk Çekicilikli Reklamlardan Elde Edilen Doyumlara Yönelik Bir Araştırma, NWSA: Humanities Sciences International Peer-Reviewed e-Journal, (2016), 11(3), 152 - 171, .
 6. BECAN C., Geleneksel Mecra ve İnternet Ortamı Arasındaki Reklam İçeriklerine Yönelik Algı Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2013), 3(5), 23-43, .
 7. BECAN C., CİHAN B., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2011), 7(1), 16 - 35, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. BECAN C., , 4th International Cultural Enformatics, Communication & Media Studies, (20.05.2021), Aydın-TURKEY
 2. BECAN C., , 3rd Communication and Technology Congress, (13.04.2021), İSTANBUL-TÜRKİYE
 3. Becan C., , 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (21.10.2020), İSTANBUL-TÜRKİYE
 4. BECAN C., YILDIRIM C. B. G., , International Symposiun on Communication in the Digital Age, (18.10.2018),
 5. BECAN C., BECAN C., , 16th International Symposium Communication in the Millennium, (25.04.2018),
 6. BECAN C., YILDIRIM C. B. G., , II. International Social Sciences Symposium, (18.05.2017),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. BECAN C., Gıda Takviyesi Kullanımına Yönelik Farkındalık Oluşturmada Etkileyici İletişimin Bir Aktörü Olarak Dijital Etki Liderlerinin Rolü: Keşifsel Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, (2022), 11(2), 84-121, .
 2. BECAN C., COVID-19 Pandemi Döneminde Dijital Tüketim Alanı Olarak Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Saha Araştırması, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2021), 6(1), 53-78, .
 3. BECAN C., Dijital Tüketim Alanı Olarak Dijimodern Reklam Uygulaması Çerçevesinde Tüketici Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Saha Araştırması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (2021), 14(1), 183-212, .
 4. BECAN C., Halkla İlişkiler Eğitimi Kapsamında Öğrencilerin Uygulamalı Bir Eğitim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Öğrenci Ajanslarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2020), 8(1), 559-586, .
 5. BECAN C., Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, Etkileşim İletişim Fakültesi Dergisi, (2019), 2(4), 130-150, .
 6. BECAN C., Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2019), 16(31), 147 - 170, .
 7. CİHAN B., GONCHEH E., Gösterişçi Tüketim Aracı Olarak Instagram’ın Satın Alma Motivasyonuna Etkisi: İranlı Tüketicilere Yönelik Bir Saha Araştırması, Yeni Medya Elektronik Dergisi, (2019), 3(2), 84 - 101, https://doi.org/10.17932/iau.ejnm.25480200.2017.1/1.
 8. BECAN C., Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi: İAÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması, Erciyes İletişim Dergisi, (2018), 5(3), 238 - 256, .
 9. BECAN C., Yeni Duyuşsal Reklam İletileri Bağlamında Göstergeleri Okumak Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2012), 3(4), 36 - 53, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. BECAN C., , Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları GSUSTRAT-IV: Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler, (15.12.2021), İSTANBUL

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. BECAN C., Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek, (2021), ISBN: 978-625-7639-10-1.
 2. BECAN C., Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, (2015), ISBN: 978-605-9831-14-7.

Book chapters published by national publisher

 1. BECAN C., Toplumsal İyilik Bağlamında Bir Kurumsal İletişim Biçimi Olarak 'Goodvertising': Cinsiyetçi Kalıpları Yıkan Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Çözümleme, (2021), ISBN: 978-625-7669-40-5.
 2. BECAN C., Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, (2020), ISBN: 6052542576.
 3. BECAN C., Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, (2016), ISBN: 978-605-4993-68-0.
 4. BECAN C., İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, (2016), ISBN: 978-605-337-089-5.
 5. BECAN C., Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, (2015), ISBN: 978-605-337-050-5.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-2021)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-2020)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2019-2020)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2021-2021)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu (2021-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2020)

10. Scientific Memberships

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği(2021)
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği(2019)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Reklama Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 62
Medya Planlaması (Undergraduate) - Group 1 3 0 89
Yeni Medya ve Reklamcılık (Undergraduate) - Group 1 3 0 81
İkna Kuramları ve Reklamcılık (Undergraduate) - Group 1 3 0 57
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 5
Fall Reklam Metin Yazarlığı (Undergraduate) - Group 1 2 2 98
Reklamcılıkta Stratejik Araştırma (Undergraduate) - Group 1 3 0 54
Reklam Dili (Undergraduate) - Group 1 3 0 56
Reklamcılıkta Etik (Undergraduate) - Group 1 3 0 61
Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri (Undergraduate) - Group 1 3 0 63
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 5
2019-2020 Spring Medya Planlama (Undergraduate) - Group 1 3 0 59
Reklamcılık ve Pazarlama (Undergraduate) - Group 1 3 0 32
Eleştirel Reklam Çözümlemesi (Undergraduate) - Group 1 3 0 25
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 18
Fall Reklamda Yaratıcılık I (Undergraduate) - Group 1 2 2 57
Reklam Tarihi (Undergraduate) - Group 1 3 0 12
Reklam ve Etik (Undergraduate) - Group 1 3 0 53
Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri (Undergraduate) - Group 1 3 0 69
Reklam Ajansı Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 2 71

Created: 27.01.2022