1. Adı Soyadı

: Cihan BECAN

2. Doğum Tarihi

: 29.09.1982

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: cihan.becan@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İletişim Yönetimi (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi 2005
Yüksek Lisans Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Bahçeşehir Üniversitesi 2007
Doktora Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2014

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Aydın Üniversitesi 2015

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Tüketimin Fetişleştirilmesinde Bir İkna Aracı Olarak Retorik Unsurların Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme, Onur Kaan YANIK, 2017.
 2. Instagram’ın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İranlı Tüketiciler Üzerine Bir Saha Araştırması, Ghoncheh Eaghanioskoui, 2018.
 3. Glokal Reklam Stratejilerinde Metafor Kullanımı: Reklamlara Yönelik Bir Analiz, Vusal Babayeva, 2018.
 4. Dijital Tüketim Açısından COVİD-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Davranışı Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Gökçe Tamer, 2021.
 5. Çocuk Gıda Takviyesi Reklamlarının Ebeveynlerin Algısı Üzerine Bir Saha Araştırması, Sedat Altun, 2021.
 6. Multivitamin Kullanımına Yönelik Farkındalık Oluşturmada Bir Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Etki Liderlerinin (Influencer) Rolü, Fuat İlter Coşkun, 2021.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Becan C., The Impact on Consumers’ Motivation for Advertisements of Creative Templates as a Way of Expression: A Field Survey on Students at Faculty Of Communication, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, (2020), 6(26), 667-687, .
 2. B C., Reklamcılık Literatüründe Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması: Lisansüstü Tezler ve Makaleler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz, Bilecik Şeyh Edebali Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019), 4(1), 314 - 334, .
 3. Becan C., Ustakara F., DİYALOG TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER AJANSLARININ WEB STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, (2017), 10(1), 64 - 84, https://doi.org/10.18094/josc.304405.
 4. BECAN C., CİHAN B., Kentsel Tüketim Ütopyalarından Distopik (Anti Ütopik) Mekâna Dönüşümün Reklamlardaki İzdüşümü: Lüks Konut Reklamlarına Yönelik İçerik Analizi, Global Media Journal: Turkish Edition, (2017), 7(14), 303 - 327, .
 5. BECAN C., Reklam Vaadlerinin Rasyonalizmden Optimizme Geçişinde Mutluluk Olgsunun Rolü Mutluluk Çekicilikli Reklamlardan Elde Edilen Doyumlara Yönelik Bir Araştırma, NWSA: Humanities Sciences International Peer-Reviewed e-Journal, (2016), 11(3), 152 - 171, .
 6. BECAN C., Geleneksel Mecra ve İnternet Ortamı Arasındaki Reklam İçeriklerine Yönelik Algı Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2013), 3(5), 23-43, .
 7. BECAN C., CİHAN B., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2011), 7(1), 16 - 35, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. BECAN C., , 4th International Cultural Enformatics, Communication & Media Studies, (20.05.2021), Aydın-TURKEY
 2. BECAN C., , 3rd Communication and Technology Congress, (13.04.2021), İSTANBUL-TÜRKİYE
 3. Becan C., , 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (21.10.2020), İSTANBUL-TÜRKİYE
 4. BECAN C., YILDIRIM C. B. G., , International Symposiun on Communication in the Digital Age, (18.10.2018),
 5. BECAN C., BECAN C., , 16th International Symposium Communication in the Millennium, (25.04.2018),
 6. BECAN C., YILDIRIM C. B. G., , II. International Social Sciences Symposium, (18.05.2017),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. BECAN C., COVID-19 Pandemi Döneminde Dijital Tüketim Alanı Olarak Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Saha Araştırması, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2021), 6(1), 53-78, .
 2. BECAN C., Dijital Tüketim Alanı Olarak Dijimodern Reklam Uygulaması Çerçevesinde Tüketici Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Saha Araştırması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (2021), 14(1), 183-212, .
 3. BECAN C., Halkla İlişkiler Eğitimi Kapsamında Öğrencilerin Uygulamalı Bir Eğitim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Öğrenci Ajanslarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2020), 8(1), 559-586, .
 4. BECAN C., Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, Etkileşim İletişim Fakültesi Dergisi, (2019), 2(4), 130-150, .
 5. BECAN C., Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Metinsel Analiz, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2019), 16(31), 147 - 170, .
 6. CİHAN B., GONCHEH E., Gösterişçi Tüketim Aracı Olarak Instagram’ın Satın Alma Motivasyonuna Etkisi: İranlı Tüketicilere Yönelik Bir Saha Araştırması, Yeni Medya Elektronik Dergisi, (2019), 3(2), 84 - 101, https://doi.org/10.17932/iau.ejnm.25480200.2017.1/1.
 7. BECAN C., Sosyal Medya Bağımlılığının Haber Takibi Motivasyonları Üzerine Etkisi: İAÜ Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Araştırması, Erciyes İletişim Dergisi, (2018), 5(3), 238 - 256, .
 8. BECAN C., Yeni Duyuşsal Reklam İletileri Bağlamında Göstergeleri Okumak Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2012), 3(4), 36 - 53, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. BECAN C., Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek, (2021), ISBN: 978-625-7639-10-1.
 2. BECAN C., Reklamı Ters Yüz Etmek: Korku Politikası Üzerinden Anti Ütopik Bir Bakış, (2015), ISBN: 978-605-9831-14-7.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. BECAN C., Toplumsal İyilik Bağlamında Bir Kurumsal İletişim Biçimi Olarak 'Goodvertising': Cinsiyetçi Kalıpları Yıkan Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Çözümleme, (2021), ISBN: 978-625-7669-40-5.
 2. BECAN C., Global Reklamlarda Bir Strateji Olarak Yeni Nesil Hikaye Anlatımı, (2020), ISBN: 6052542576.
 3. BECAN C., Sembolik Tüketim Ekseninde Anti Ütopya ve Reklam, (2016), ISBN: 978-605-4993-68-0.
 4. BECAN C., İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik: Kuramsal Perspektiften İletişime Yönelik Açılımlar, (2016), ISBN: 978-605-337-089-5.
 5. BECAN C., Toplumsal Dönüşümün Yaşanmasında Tüketim Gerçeği: Reklamların Anti Ütopik İşlevi ve İktidar İlişkisi, (2015), ISBN: 978-605-337-050-5.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Devam Ediyor)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2021-Devam Ediyor)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2021-Devam Ediyor)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2019-2020)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2019-2020)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2020)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği(2021)
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği(2019)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Medya Planlama (Lisans) - 1 Grup 3 0 59
Reklamcılık ve Pazarlama (Lisans) - 1 Grup 3 0 32
Eleştirel Reklam Çözümlemesi (Lisans) - 1 Grup 3 0 25
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 18
Güz Reklamda Yaratıcılık I (Lisans) - 1 Grup 2 2 57
Reklam Tarihi (Lisans) - 1 Grup 3 0 12
Reklam ve Etik (Lisans) - 1 Grup 3 0 53
Reklam ve Satış Tutundurma Stratejileri (Lisans) - 1 Grup 3 0 69
Reklam Ajansı Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 2 2 71
2018-2019 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021